Praha, 26.10.2022

Vážený pane Krčo,

Reaguji touto otevřenou odpovědí na dopis Stavebního bytového družstva Zahradní Město datovaný dnem 25.10.2022, který jsem stejně jako řada jiných spoluvlastníků našel ve své schránce. Dovolte mi uvést, že jej považuji za nemístnou snahu ovlivnit naše rozhodování jako vlastníků, přičemž Vaše společnost je prostým smluvním partnerem, který má pracovat pro naše společenství, ne proti němu.

Jednoduchá fakta jsou přitom tato: Vaše společnost nebyla schopná za roky svojí činnosti akceptovat jakékoli požadavky našeho SVJ na změnu smlouvy o správě, inkasovala pravidelně peníze ve výši, kterou se marně snažilo SVJ snížit a ignorovala veškeré snahy znovu nastavit smluvní vztah na rozumnou výši. Z Vašeho dopisu je jasné, že teprve výpověď smlouvy Vás opožděně přiměla navrhnout snížení peněžní částky. Tento návrh jasně přichází až poté, co výbor SVJ jednomyslně ukončil Vaši smlouvu a stejně jednomyslně jako vhodného správce vybral společnost Pragostav, která je schopná poskytovat ty služby, o které SVJ stojí a úměrně tomu přizpůsobit cenu. Ta je ostatně zhruba o 70.000,- korun ročně nižší než částka, kterou za nekvalitně nebo opožděně odváděné služby inkasovala rok co rok Vaše společnost. Přesto všechno s Vámi výbor SVJ jednal navýsost korektně a slušně. Na jednání 8.8. tohoto roku s Vámi výbor SVJ znovu řešil reálnou situaci, přičemž jste nebyli vůbec schopni adekvátně reagovat a předložit jakoukoli nabídku. Tu jste zaslali zjevně účelově až poté, kdy byl znám jak vítěz, tak zveřejněn a vlastníkům zaslán návrh smlouvy a již existoval program jednání shromáždění SVJ a jemu odpovídající pozvánka. Bohužel mě při znalosti práce a přístupu Vaší společnosti už nepřekvapuje, že jste se na shromáždění Vy sám dostavil s neplatnou plnou mocí, třebaže se jedná o triviální písemnost, a nemohl tak na shromáždění sám ani hlasovat. V obdobném duchu se nese Váš aktuální dopis, ve kterém nabádáte vlastníky, aby hlasovali o Vaší nabídce, pokud bude zahrnuta do hlasování per rollam. Zjevně nevíte ani to málo, že jak podle stanov SVJ, tak podle zákona, smí být při per rollam hlasováno pouze o bodech uvedených v pozvánce na shromáždění. Ta přitom dávno existuje a byla všem vlastníkům odesílána nejméně 15 dnů před konáním tohoto shromáždění. V tomto duchu Vaši společnost odkazuji zejména na ust. § 253 odst. 3 ve spojení s ust. § 1221 občanského zákoníku, které by si co správce mohla jako minimum osvojit.

Do budoucna bych pak Vaší společnosti doporučil zaměřit se zejména na tato témata:

  1. Nezadržovat přeplatky – dlouhodobě SBD chybně vyúčtovává uhrazené zálohy (přeplatky) vlastníků a „nenuluje“ jejich účty ke konci roku. Díky tomuto jednání došlo k zadržení peněz vlastníků ve výši cca 600.000,- Kč.
  2. Nezanedbávat technický dozor.
  3. Neúčtovat neoprávněně poplatek 150 Kč za upomínku, ačkoli k tomu výbor SVJ nedal nikdy žádný souhlas a takové počínání Vaší společnosti kategoricky odmítá.
  4. Neházet Vašim zákazníkům klacky pod nohy – náš smluvní vztah se stále řídí osm let zrušeným a neplatným občanským zákoníkem, jelikož Vaše SBD odmítlo v roce 2018 přistoupit na návrhy našeho SVJ ohledně rozsahu služeb a úpravy ceny s tím, že žádné naše návrhy neakceptujete a budete nadále užívat původní archaickou smlouvou výhodnou pro Vaše SBD.
  5. Předávat včas vyúčtování topné sezony.

Závěrem mi dovolte uvést, že jsem před lety na shromáždění SVJ, na kterém se již tehdy řešilo fungování Vaší společnosti, hlasoval pro Vaše pokračování, neboť jsem (naivně) po Vašem vystoupení uvěřil, že máte zájem problémy napravit a s výborem SVJ rozumně jednat a dohodnout se. Chtěl jsem Vám dát druhou šanci a podle toho se zachoval. Z tohoto omylu jsem již vyveden, neboť trvající přístup Vaší společnosti mne utvrdil v mém osobním přesvědčení, že Vaší společnosti o nápravu ve skutečnosti nejde a naše SVJ je pro ni pouze zdrojem zisku.

 

S pozdravem

JUDr. Richard Štainc, člen SVJ domu č.p. 2155 až 2166 v ulici Pod Strání