Podmínky používání webových stránek Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2155 až 2166 v ulici Pod Strání

1. Souhlas s podmínkami používání webových stránek

Vítáme Vás na webových stránkách Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2155 až 2166 v ulici Pod Strání (dále jen “Společenství”). Používání webových stránek na adrese http:/sv2162.cz a případných poddoménách upravují Podmínky používání (dále jen “Podmínky”), které jsou dále specifikovány následujícím textem a příslušnými právními předpisy. Prosíme, abyste s těmito Podmínkami pečlivě seznámili dříve, než začnete na webové stránky přistupovat a používat je.  Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si Podmínky pro používání pozorně přečetli, porozuměli jim, že s nimi bez jakýchkoli výhrad souhlasíte a s tímto vědomím je budete používat.

2. Používání webových stránek

Informace umístěné na těchto webových stránkách, včetně jakéhokoliv textu, kresby, grafiky, designu, loga, ikony, obrázku, audio a video záznamu, fotografie, programu a technologií, jakož i internetových stránek jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu (Informace) jsou předmětem autorských práv fyzické osoby (lmandaus@gmail,com) a Společenství.

Informace můžete užívat (stáhnout, zobrazit nebo vytisknout apod.) jen pro osobní nekomerční účely. Nejste oprávněni tyto Informace distribuovat, zpracovávat, upravovat, přeposílat či používat pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu vlastníka autorských práv. Kopie Informací musí vždy obsahovat veškerá upozornění na autorská či jiná práva a výhrady, jež jsou v nich uvedena, nebo se k Informacím vztahují.

S výjimkou udělení souhlasu k užívání Informací pro osobní nekomerční účely Vám není ve vztahu k Informacím udělena žádná licence nebo jiné oprávnění.

Společenství nezaručuje ani neodpovídá za to, že použitím Informací nedojde k porušení práv třetích osob.

Informace umístěné na těchto webových stránkách se vztahují téměř výlučně ke Společenství a jejímu působení v České republice, není-li výslovně uvedeno jinak.

3. Správnost Informací

Společenství vynakládá maximální úsilí, aby zajistila spolehlivost a správnost Informací umístěných na těchto webových stránkách. Přesto však může dojít k nepřesnostem či typografickým chybám. Tyto mohou být po jejich zjištění a dle uvážení Společenství opraveny. Dále Vás upozorňujeme, že nemusí být vždy dokončena poslední aktualizace Informací. Společenství může kdykoli, bez upozornění, upravit jakékoliv Informace umístěné na webových stránkách Společenství.

Společenství ani jiná osoba podílející se na vytváření či zprovoznění těchto webových stránek nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, bez omezení, přímých, nepřímých či následných škod vzniklých v souvislosti s přístupem k těmto webovým stránkám, jejich užíváním nebo nemožnosti užívat tyto webové stránky, ani za jakékoliv chyby nebo opomenutí týkající se obsahu webových stránek. Toto omezení zahrnuje i jakékoliv škody na Vašem počítačovém zařízení a škody způsobené zavirováním Vašeho počítačového zařízení.

4. Zásady pro ochranu osobních údajů a informací

Souhlasem s Podmínkami zároveň poskytujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Jedná se o poskytnutí jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla. Žádné další údaje nejsou vyžadovány, ani uchovány. Údaje, které jsou Společenstvím shromažďovány, jsou uchovány výhradně za účelem umožnění přístupu do chráněné části webových stránek a za účelem nutné komunikace.

Shromažďované údaje slouží a budou sloužit pouze pro potřeby Společenství a Orgánů společenství. Shromažďované údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou oprávněných zástupců dodavatelských společností, jako například smluvní společnost zajišťující správu nemovitosti.

S výhradou podmínek uvedených v Zásadách pro ochranu osobních údajů jsou jakákoliv emailová korespondence, informace nebo jiné materiály, které nám zašlete, včetně všech údajů, dotazů, připomínek či návrhů, považovány za nedůvěrné a nechráněné a stávají se vlastnictvím Společenství. Společenství je oprávněno využít jakoukoliv myšlenku, koncept, know-how nebo techniku obsaženou v takové komunikaci pro jakýkoliv účel. Má-li tomu být jinak, je nutné o tomto Společenství informovat.

Ochraně osobních údajů se dále věnuje samostatný článek: GDPR

5. Zásady elektronické komunikace

Souhlasem s těmito podmínkami zároveň souhlasíte se zasíláním provozních informací Společenství. Provozními informacemi se rozumí takový druh zpráv, který přímo souvisí s provozem majetku Společenství, jako například informace o nahodilých událostech, organizační informace, jako jsou například oznámení o svolaných shromážděních, nebo též informativní zprávy, týkající se běžného provozu. Elektronická komunikace nebude použita k rozesílání nabídek zboží, nebo služeb, které by přímo nesouvisely s provozem a správou majetku.

6. Umístění komunikace webových stránkách

Ačkoliv Společenství může monitorovat nebo prohlížet diskuze, chaty, poštu či jiné přenosy zpráv na těchto webových stránkách, nemá povinnost tak činit a nemá odpovědnost za obsah této komunikace ze strany třetích osob, včetně jakýchkoli chyb, hanobení, urážek, pomluv, lží, obscénností, pornografie, neuctivých prohlášení nebo nepřesností zahrnutých v takové komunikaci. Je zakázáno posílat nebo přenášet jakékoliv nezákonné, výhružné, urážející, obscénní, skandalizující, pobuřující, pornografické anebo neuctivé materiály či materiály obsahující pomluvy anebo jakýkoliv materiál, který může představovat jednání, které by mohlo být považováno za trestný čin, porušení občanskoprávních předpisů nebo jiné porušení právních předpisů. Společenství bude plně spolupracovat s příslušnými orgány a soudy, které požádají o informaci o identitě osoby, která takovou komunikaci na webové stránky umístila.

7. Následky porušení Podmínek

Pokud bude zjištěno, že došlo k porušení těchto Podmínek, Společenství může ihned přistoupit bez upozornění k nápravnému opatření, včetně odstranění jakékoliv komunikace či jiné informace umístěné uživatelem na tyto webové stránky a znemožnění uživateli chráněnou část používat. V případě, že byla Vaším jednáním způsobena Společenství škoda, je oprávněno domáhat se dle vlastního uvážení její náhrady.

8. Úpravy Podmínek

Společenství si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv upravovat či měnit bez předchozího upozornění. Úprava Podmínek je platná dnem zveřejnění na webových stránkách. Je tedy na vás, abyste pravidelně navštěvovali tyto webové stránky a kontrolovali aktuální znění Podmínek, kterými jste při užívání webových stránek vázáni.