Informace o prováděném zpracování osobních údajů

 

Správce osobních údajů, tedy Společenství vlastníků jednotek č. p. 2155 až 2166 v ulici Pod strání se sídlem Pod strání 2162, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 267 51 402 (dále jen „Správce“), Vás v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 

 1. Správce osobních údajů

Osobní údaje, které budou zpracovány jménem Společenství vlastníků jednotek č. p. 2155 až 2166 v ulici Pod strání se sídlem Pod strání 2162, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 267 51 402 a to osobami k tomu zmocněnými.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem všech typů zpracování osobních údajů je prováděno z důvodů plnění právních povinností v souvislosti se správou majetku a evidencí členů SVJ.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů je různě dlouhá a odvíjí se od povinnosti správce prokázat různé právní skutečnosti.

 

 1. Osobní údaje mohou být poskytnuty zpracovatelům osobních údajů, zejména subjektům podílejících se na správě SVJ, právním zástupcům SVJ nebo v důvodných případech i jiným subjektům, které prokáží právní nárok přístupu k osobním údajům:
 • Stavební bytové družstvo Zahradní město se sídlem Zvonkova 3048/2, 106 00 Praha 10, IČ: 000 34 771 (správce domu),
 • PROFITHERM CZ, s.r.o. se sídlem Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10, IČ: 284 22 406 (měření a rozúčtování nákladů)
 • Hana Svobodová se sídlem Púchovského 2782/12, 141 00 Praha 4, IČ: 011 72 832 (právní zástupce)
 • Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti (legální licence) ze strany SVJ. Z uvedeného důvodu není ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektů údajů.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k vyhodnocování chování subjektů údajů, k profilování ani k jiným činnostem, které by mohly představovat nedůvodné riziko pro subjekty údajů.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, správce pověřil zpracováním osobních údajů výše uvedené subjekty. Zpracování osobních údajů výše uvedenými zpracovateli je prováděno za účelem naplnění právních povinností v souvislosti s činností SVJ.
 • Účelem zpracování osobních údajů není předávat osobní údaje dalším subjektů. V odůvodnitelných případech však mohou být osobní údaje předány orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům. Správce vylučuje možnost předat osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným subjektům.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu a v důvodných případech výmaz, případně se domáhat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením nebo v rozporu s jinými platnými právními normami.
 • Správce s ohledem na povahu a rozsah zpracování osobních údajů přijal přiměřená organizační a technická opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů.

 

V Praze dne 16. května 2018

Za výbor vypracovala Ing. Kristýna Oliberiusová